Regulamin Newslettera

Treść regulaminu

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usługi polegającej na dostarczaniu drogą poczty elektronicznej treści zamówionych przez Klienta (Usługa Newslettera).
 2. Operatorem jest Glosel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kolejowej 12E, 15-701 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000569207, NIP: 5423151157. 
 3. Klientem jest osoba fizyczna, która zleca Operatorowi świadczenie Usługi Newslettera, podając w tym celu w odpowiednim polu formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.targiksiazki.online lub www.taniaksiazka.pl swój adres e-mail oraz klikając na przycisk „zapisz się”. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że adres e-mail Klienta jest przesyłany Operatorowi.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z ust. 3.

§ 2.

Aby skorzystać z Usługi Newsletter, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, jak również posiadać adres poczty elektronicznej.

§ 3.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora na podany przez Klienta zgodnie z § 1 ust. 3 adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających treści dotyczące oferty Operatora, w tym oferty specjalnej, informacji o promocjach i kodach rabatowych, nowościach…
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezpłatne. 
 4. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która zamówi tę usługę zgodnie z § 1 ust. 3. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

§ 4.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter Klient powinien złożyć Operatorowi oświadczenie w tym przedmiocie. W szczególności można to zrobić poprzez kliknięcie na link znajdujący się w każdym wysyłanym Newsletterze, przesłać oświadczenie na adres e-mail: rodo@glosel.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 4. Operator może zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres e-mail: rodo@glosel.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2. 
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Operatora Usługi Newsletter, oczekiwania Klienta związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6.

Korzystający z Usługi Newsletter Klienci zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7.

Operator niniejszym Informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Newsletter jest Glosel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kolejowej 12E, 15-701 Białystok.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.targiksiazki.online/polityka-prywatnosci/